Tuyên bố lãi ngân hàng 6,5%/năm thì Hoa Sen không vay, xuống 6,2% mới vay

Tuyên bố lãi ngân hàng 6,5%/năm thì Hoa Sen không vay, xuống 6,2% mới vay

Tuyên bố lãi ngân hàng 6,5%/năm thì Hoa Sen không vay, xuống 6,2% mới vay

Gửi liên hệ cho chúng tôi